Šaltinis - vadovėliai pradinukams
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Užsienio lituanistinės mokyklos

Planai:

Ilgalaikis lietuvių kalbos ugdymo planas

Lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai. I pusmetis

Lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai. II pusmetis

Vertinimas:

Testai-piešiniai pirmokų skaitymo gebėjimams pažinti

Vertiname ir įsivertiname. Lapkritis.

I pusmečio pasiekimų vertinimas

Mokinių pasiekimų vertinimas baigus elementorinį laikotarpį

Mokinių pasiekimų vertinimas baigus mokslo metus

Apibendrinamasis vertinimas I klasėje

Metodiniai patarimai:

Kalbos ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas „Šaltinėlyje“

Rašymo technikos mokymo sistema „Šaltinėlio“ ir „Naujojo šaltinio“ komplektuose

Fonetinės rašybos mokymo sistema „Šaltinėlio“ ir „Naujojo šaltinio“ komplektuose


Siūlomų skaityti knygų sąrašas

I klasė

Elementoriaus „Šaltinėlis” komplektas parengtas pagal naujas Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Pagrindiniai šio komplekto sudarymo principai – integravimas, diferencijavimas ir individualizavimas. Elementoriaus literatūriniai tekstai ir kalbinė medžiaga sudaro nedalomą visumą, integruoti visi kalbos lygmenys – tekstas, sakinys, žodis, garsas. Ypač daug dėmesio skiriama skaitymo ir rašymo gebėjimams ugdytis, siekiama dėti fonetinės rašybos pamatus. Svarbiausios didaktinės nuostatos: interpretacinė, vaiko ir mokytojo bendradarbiavimo, džiaugsmo ir sėkmės, mokymosi mokytis ir kt. Orientuojantis į sistemingesnį vaiko vertybinių nuostatų ugdymą, vadovėlio medžiaga pateikiama suskirstyta temomis, artimomis šio amžiaus tarpsnio vaikams.

Vadovėlio komplektą sudaro:
 • trys knygos: I ir II knyga skirtos mokiniams, kurie siekia pagrindinio arba patenkinamo lygio, III knyga skirta tiems, kurie siekia aukštesniojo lygio;
 • trys pratybų sąsiuviniai;
 • raidynas su slankikliu (I knygos priedas) ir „Skaitymo mašina” – žaidimas skiemenų skaitymui ir jungimui į žodžius (kiekvieno pratybų sąsiuvinio priedas);
 • pasakų knygelė „Dovanų pasakos” skaitymui, iliustravimui ir naujos pasakos kūrimui (2 pratybų sąsiuvinio priedas);
 • kompaktinė plokštelė su dainuojamaisiais tekstais ir pasakojamosios tautosakos pavyzdžiais;
 • mokytojo knyga.
Papildoma medžiaga:
 • Marcelionienė E. Dailiai rašyti mokomės kartu. Pratybų sąsiuvinis pirmokui ir mokytojui, pirmokui ir jo tėvams. - V.: Gimtasis žodis, 2010.
 • Marcelionienė E. Linksmasis pieštukas. Pratybų sąsiuvinis 1, 2. - K.: Šviesa, 2013.
 • kompiuterinis žaidimas „Šaltinėlis”;
 • raidžių, garsų, žodžių, sakinių, tekstų diktantai, kūrybinės užduotys knygoje „Nuo raidės iki teksto” (I d. Pirmas skyrius);
 • Plentaitė V. Mokomasis lietuvių kalbos rašybos žodynėlis I – IV klasei. K., 2004;
 • Plentaitė V., Jakavonytė D. Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas I – II klasei. K., 2006.

© 2017 Elena Marcelionienė Marijos Marcelionytės piešinys iš žurnalo "Bitutė"