Šaltinis - vadovėliai pradinukams
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Užsienio lituanistinės mokyklos

Planai:

Ilgalaikis lietuvių kalbos ugdymo planas

Lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai pagal „Naująjį šaltinį“. I pusmetis

Lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai pagal „Naująjį šaltinį“. II pusmetis

Vertinimas:

Ar nepamiršau per vasarą?

Vertiname ir įsivertiname. Lapkritis.

I pusmečio pasiekimų vertinimas

I pusmečio pasiekimų vertinimo lentelė

Mokinių pasiekimų vertinimas baigus vadovėlio III skyrių (I var.).

Mokinių pasiekimų vertinimas baigus vadovėlio III skyrių (II var.).

Mokinių pasiekimų vertinimas baigus mokslo metus

Antro pusmečio pasiekimų vertinimo lentelė

II klasės mokinių rašybos ir skyrybos pasiekimų lentelė

Apibendrinamasis vertinimas II klasėje

Metodiniai patarimai:

Diktantų pavyzdžiai

Pamokos plano „griaučiai“

Fonetinės rašybos mokymo sistema „Šaltinėlio“, „Naujojo šaltinio“ ir „Šaltinio“ komplektuose


Siūlomų skaityti knygų sąrašas

II klasė

II klasės vadovėlis „Naujasis šaltinis” parašytas pagal naujas Pradinio ugdymo bendrąsias programas. Vadovėlio literatūrinė ir kalbinė medžiaga integruota. Kalbos ugdymas diferencijuotas ir individualizuotas. Vadovėlyje pasirinkti du mokomosios medžiagos diferencijavimo būdai: pirmas – skirtingiems lygiams pateikti nevienodo sudėtingumo tekstai, antras – prie to paties teksto numatyta įvairaus sudėtingumo klausimai, užduotys. Orientuojamasi į interpretacinį, o ne į reprodukcinį mokymąsi. Siekiama ugdyti mokinių kūrybingumą. Stengiamasi sudaryti antrokams sąlygas įgauti kalbinės, kultūrinės ir socialinės patirties, kad jie susidarytų komunikavimo ir kultūrinės kompetencijos pradmenis. Daugiau dėmesio skiriama pažintiniams tekstams iš „Vaikų enciklopedijos”, „Pradinukų žodyno” ir kitų informacinių šaltinių.

Vadovėlio komplektą sudaro:
  • keturios knygos,
  • keturi pratybų sąsiuviniai,
  • testų sąsiuvinis,
  • kompaktinė plokštelė su kūrinių autorių arba aktorių skaitomais tekstais,
  • mokytojo knyga.

Papildoma medžiaga:

  • diktantai, atpasakojimai, kūrybinės užduotys knygoje „Nuo raidės iki teksto” (I d. Antras skyrius);
  • Plentaitė V. Mokomasis lietuvių kalbos rašybos žodynėlis I – IV klasei. K., 2004;
  • Plentaitė V., Jakavonytė D. Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas I – II klasei. K., 2006.

© 2017 Elena Marcelionienė Marijos Marcelionytės piešinys iš žurnalo "Bitutė"