Šaltinis - vadovėliai pradinukams
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Užsienio lituanistinės mokyklos

Planai:

Ilgalaikis lietuvių kalbos ugdymo planas

Lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai pagal „Naująjį šaltinį“. I pusmetis

Lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai pagal „Naująjį šaltinį“. II pusmetis

Vertinimas:

Ar nepamiršau per vasarą?

Vertiname ir įsivertiname. Lapkritis.

I pusmečio pasiekimų vertinimas

I pusmečio pasiekimų vertinimo lentelė

Mokinių pasiekimų vertinimas baigus vadovėlio III skyrių.

Mokinių pasiekimų vertinimas baigus mokslo metus

Mokinių rašybos ir skyrybos pasiekimų vertinimo lentelė

Apibendrinamasis vertinimas III klasėje

Metodiniai patarimai:

Grožinio teksto suvokimo gebėjimai

Pamokos plano „griaučiai“

Morfologinės rašybos mokymo sistema „Naujojo šaltinio“ ir „Šaltinio“ komplektuose


Siūlomų skaityti knygų sąrašas

III klasė

III klasės vadovėlis „Naujasis šaltinis” parašytas pagal atnaujintas „Bendrąsias programas” (2008). Vadovėlyje, kaip ir ankstesniuose jo leidimuose, integruotas literatūrinis ir kalbinis ugdymas ir ugdymasis, visos kalbinės veiklos sritys, visi kalbos lygmenys. Tęsiamas I ir II klasėje pradėtas diferencijavimas: įdėta tekstų papildomam skaitymui, sunkesnių užduočių smalsučiams. Siekiama pateikti mokiniui kuo meniškesnių, jam įdomių grožinių ir kuo informatyvesnių, trečiokui suprantamų negrožinių tekstų. „Naujajame šaltinyje“ daugiau dėmesio skiriama dalykinių tekstų skaitymui. Metodinė vadovėlio medžiaga orientuoja mokinį į kūrybingumo ugdymąsi, aktyvų, savarankišką mokymąsi, į atradimus, o ne į mechanišką išmokimą.

Vadovėlio komplektą sudaro:

  • keturios knygos,
  • keturi pratybų sąsiuviniai,
  • testų sąsiuvinis,
  • mokytojo knyga su kompaktine plokštele.
Papildoma medžiaga:
  • diktantai, atpasakojimai, kūrybinės užduotys knygoje „Nuo raidės iki teksto” (II d. Pirmas skyrius);
  • Plentaitė V. Mokomasis lietuvių kalbos rašybos žodynėlis I – IV klasei. K., 2004;
  • Plentaitė V., Jakavonytė D. Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas III – IV klasei. K., 2006.

© 2017 Elena Marcelionienė Marijos Marcelionytės piešinys iš žurnalo "Bitutė"