Šaltinis - vadovėliai pradinukams
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Užsienio lituanistinės mokyklos

Planai:

Ilgalaikis lietuvių kalbos ugdymo planas

Lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai pagal „Naująjį šaltinį“. I pusmetis

Lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai pagal „Naująjį šaltinį“. II pusmetis

Vertinimas:

Ar nepamiršau per vasarą?

Vertiname ir įsivertiname. Lapkritis.

I pusmečio pasiekimų vertinimas

Mokinių pasiekimų vertinimas baigus vadovėlio III skyrių.

Mokinių pasiekimų vertinimas baigus mokslo metus

Apibendrinamasis vertinimas IV klasėje

Metodiniai patarimai:

Diktantų pavyzdžiai

Negrožinio teksto suvokimo gebėjimai

Vienos knygos skaitymo strategijos planas

Ketvirtokai skaito Kristijono Donelaičio „Metus“

Pamokos „Kristijono Donelaičio saulė poemoje „Metai“ planas“.

Kristijonui Donelaičiui pažinti

Vytautės Žilinskaitės „Saulė išdavikė“ ketvirtoje klasėje

Mokinių rašybos ir skyrybos gebėjimų žymėjimas

Pamokos plano „griaučiai“

Morfologinės rašybos mokymo sistema „Naujojo šaltinio“ ir „Šaltinio“ komplektuose


Siūlomų skaityti knygų sąrašas

IV klasė

Vadovėlio „Naujasis šaltinis“ IV klasei komplektas parengtas pagal atnaujintą 2008 metų Lietuvių kalbos bendrąją programą ir atitinka visas joje nurodytas ugdymo nuostatas, kalbos ugdymo tikslus ir didaktikos principus. Vadovėlio tekstai ir užduotys, kaip ir žemesnėse klasėse, diferencijuoti: pateikiami papildomi tekstai smalsučiams, plati klausimų ir užduočių skalė – nuo lengvesnių, turinio atgaminimo, iki sunkesnių, skatinančių vaiką mąstyti, savo samprotavimus grįsti perskaitytu tekstu, ieškoti informacijos įvairiuose papildomuose šaltiniuose. Sumažėjo medžiagos, skirtos mokiniams, gebantiems pasiekti pagrindinį arba tik patenkinamą lygį, – sutrumpinti arba parinkti trumpesni skaitymo tekstai. Vadovėlyje tęsiama ankstesnių leidimų tradicija – pateikti mokiniams tik meniškai vertingus, vaikui įdomius tekstus, skatinti juos suvokti giliau, pagal mokinių amžiaus, asmenines galimybes panaudoti juos kaip kūrybos modelius. Daug naujų šiuolaikinių rašytojų tekstų, ištraukų iš dalykinių straipsnių apie literatūrą, rašytojus. Ketvirtokai praplės ir apibendrins savo žinias apie tautosaką, prozos, poezijos ir dramos kūrinius, įsivertins, kaip geba juos skaityti ir analizuoti. Pradės sistemingai pažindintis su lietuvių literatūros klasikais: vadovėlyje pateikti svarbiausi ir įdomiausi šių rašytojų gyvenimo faktai, nuorodos į įvairius informacijos šaltinius. Vadovėlyje pristatomi ir ryškiausi anksčiau kūrusieji bei šiuolaikiniai lietuvių vaikų rašytojai, kartu apibendrinant, kuriuos to laikmečio prozininkus, poetus, dramos autorius mokiniai skaitė, žino. Prie mokytojo knygos parengta kompaktinė plokštelė, kurioje kūrinius skaito patys jų autoriai, aktoriai.

Kadangi ketvirta klasė yra baigiamoji pradinio ugdymo grandis, vadovėlyje sistemingai apibendrintos visos programoje numatytos kalbinės veiklos sritys. Pratybų sąsiuviniuose daug teksto analizės, sudarymo ir tobulinimo užduočių. Daug pratimų skirta rašybos ir skyrybos įgūdžių sudarymui, mokinio pasiekimų įsivertinimui. Mokytojo knygoje pateikiama probleminių klausimų, papildomų užduočių mokiniams, naujausios literatūros mokytojui.

Vadovėlio komplektą sudaro:

  • keturios knygos,
  • keturi pratybų sąsiuviniai,
  • testų sąsiuvinis,
  • mokytojo knyga,
  • kompaktinė plokštelė.
Papildoma medžiaga:
  • diktantai, atpasakojimai, kūrybinės užduotys knygoje „Nuo raidės iki teksto” (II d. Antras skyrius);
  • Plentaitė V. Mokomasis lietuvių kalbos rašybos žodynėlis I – IV klasei. K., 2004;
  • Plentaitė V., Jakavonytė D. Mokomasis kompiuterinis lietuvių kalbos žaidimas III – IV klasei. K., 2006.


© 2017 Elena Marcelionienė Marijos Marcelionytės piešinys iš žurnalo "Bitutė"